Contactformulier

Naam
E-mail
Bericht

Veelgestelde vragen

Over het salaris

Wanneer wordt het salaris overgemaakt?

Zijn uw gegevens voor maandag 12.00 uur bij hetpayrollbureau.nl binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken per 4 weken het salaris op uw bankrekening.


Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Bij hetpayrollbureau.nl kunt hanteren wij een vierwekelijkse salarisbetaling. De verloningsweken bij een vierwekelijkse salarisbetaling zijn;

Week 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.

Loonheffingskorting, wat is dat?

Als u een uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op de zogenoemde 'loonheffingskorting'. Door toepassing van deze korting betaalt u minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen).

Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?

Over het algemeen kunt u het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient. U maakt dan volledig gebruik van deze regeling.
De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil zult u later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kunt hier beter niet nogmaals voor kiezen.
U kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

Over de loonstrook

Wanneer ontvang ik een loonstrook?

Per e-mail ontvangt u na elke verloning een salarisstrook.

Heeft u geen e-mailadres dan kunt u deze opvragen bij hetpayrollbureau.nl.


Hoe moet ik mijn salarisstrook ('Loonstrook') lezen?

Met de muis hier klikken leidt tot een voorbeeld van een salarisstrook met uitleg. Het leert je hoe je jouw salarisstrook moet lezen en waar wat voor staat.

Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?

De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom 'reiskosten onbelast'.

Over reserveringen

Op de loonstrook staat een rubriek 'Reserveringen'. Waar zijn deze reserveringen voor?

Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Wij zijn verplicht deze reserveringen te maken.

Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch eind mei of begin juni uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden.
Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Salarisstrook) moeten worden uitbetaald.

Wat houdt de reservering 'Kort verzuim' in?

Door de reservering 'Kort verzuim' kunt u uw loon aanvullen indien u kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.

Waarvoor is de reservering 'Feestdagen'?

Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren uw loon aangevuld uit de reservering 'Feestdagen'. Vermeldt u s.v.p. op het werkurenbriefje bij "diverse/opmerkingen" de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal worden bekeken of u in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week heeft gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koninginnedag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2010, 2015, 2020, enz.).
Indien u op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij u werkt.

Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudjaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag.
In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?

Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van u hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald.

Bouw ik vakantiedagen op?

Ja, alleen spreken we niet over vakantiedagen maar over vakantie-uren. U verwerft bij elke volledig gewerkte week (fulltime 40 uur) recht op 3,69 uur vakantie per week. Werkt u in fase A dan bouwt u dit op in geld; werkt u in fase B of C dan bouwt u het op in uren. Heeft u niet een volledige week gewerkt dan bouwt u een evenredig deel daarvan op.
Indien u uw loon bij een niet volledig gewerkte week (in verband met opgenomen snipper- en/of vakantiedagen) of bij het beëindigen van uw dienstverband wenst aan te vullen met de opgebouwde reservering Vakantiedagen adviseren wij u het verzoek tot uitbetaling niet in een door u gewerkte week te doen. Dit in verband met hogere fiscale inhoudingen; u ontvangt dan netto minder.

Over de jaaropgave

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Wij sturen uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar uw jaaropgave toe.

Over pensioen

Bouw ik automatisch pensioen op?

Nee. De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. U wordt verplicht deelnemer als u 21 jaar of ouder bent en bij ons "in 26 weken" werk hebt verricht. Indien u reeds bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij uw deelnemerschap voortzetten. U dient dan het 'Overzicht verloningen' dat u van de uitzendorganisatie heeft gekregen toe te sturen. Wij betalen een deel van de pensioenpremie, u betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op uw loon ingehouden.

Waar vind ik meer informatie over het opbouwen van pensioen?

Meer uitgebreide informatie over de pensioenregeling voor uitzendkrachten vindt u op www.stippensioen.nl.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?

Als u een nieuwe baan krijgt via een ander uitzendbureau of bij een andere werkgever dan wordt de pensioenopbouw stopgezet. U kunt de rechten die u hebt opgebouwd dan door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Gaat u via een andere uitzendorganisatie werken, dan moet u het statusoverzicht dat u heeft gekregen toesturen aan de nieuwe uitzendorganisatie. Meer informatie kunt u lezen op www.stippensioen.nl.

Over wijzigingen doorgeven

Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

Indien uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van uw bank- of girorekening of de wijze waarop uw loon uitbetaald moet worden veranderd, download dan het wijzigingsformulier op pagina Documenten, neem contact op met de Administratie 076-5482113.

Over ziek en verzekering

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

U moet zich dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar u werkt (of zou gaan werken). Ook moet u zich ziekmelden bij hetpayrollbureau.nl.
Wordt u tijdens uw werk ziek en kunt u daarom niet meer werken, dan moet u dit direct doorgeven aan uw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin u werkt. Daarnaast meldt u dit aan uw intermediair of hetpayrollbureau.nl.
U moet zich persoonlijk ziekmelden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.

Ontvang ik loon als ik ziek ben?

Indien u ziek bent op een dag dat u zou werken, ontvangt u na uw tweede ziektedag een uitkering. Deze uitkering heeft de hoogte van de in de CAO vastgelegde ziektewet uitkeringpercentages en wordt berekend op basis van het gemiddeld dagloon van de afgelopen 13 weken. Ter compensatie van uw eerste twee ziektedagen, die voor uw eigen rekening zijn, ontvangt u ieder gewerkt uur een toeslag op uw bruto uurloon. Dit is de zogenaamde wachtdagcompensatie. Na 104 weken ziektewet kunt u in aanmerking voor een eventuele WAO-uitkering.

Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?

Het is uw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl/.


Wat moet ik doen als ik ziek word in het buitenland?

Bent u op vakantie en wordt u ziek, dan gelden dezelfde procedures en regels als bij ziek worden in Nederland. U meldt zich dan dus ziek bij de organisatie waarvoor u werkt en daarnaast bij uw intermediair of hetpayrollbureau.nl. Alle medische informatie over uw arbeidsongeschiktheid moet u bewaren en geven als daar om wordt gevraagd.

Ik ben beter! Wat moet ik doen?

Zodra u beter bent, moet u dit direct doorgeven aan uw werkgever, de opdrachtgever en het UWV. Het nummer van de beter meldlijn is 0900-9294. Tevens geeft u dit direct door aan hetpayrollbureau.nl. U mag daarna direct weer aan het werk of op zoek naar een andere baan en heeft daarvoor vooraf geen toestemming nodig.

Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?

Bent u werkzaam in fase A dan heeft u 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming hiervoor ontvangt u wekelijks bij uw loon een wachtdagcompensatie. Indien u werkzaam bent in fase B of C dan heeft u 1 wachtdag waarover geen ziekengeld wordt betaald. Dit is overeenkomstig de bepaling in de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon over het jaar voorafgaand aan uw ziekmelding. Uw loongegevens worden daarbij gehaald uit de polisadministratie van het UWV.
Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, moet u direct melden. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?

Als u ziek bent, moet u alles in het werk stellen om weer gezond te worden. Zodat u snel weer uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet in de weg staan.

Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?

De arbodienst verstrekt geen medische gegevens zonder dat met u te hebben overlegd. Privacygevoelige gegevens worden zorgvuldig behandeld.

Over de CAO

Val ik onder een CAO?

Ja, payrollkrachten vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017.

Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten mij?

De CAO voor Uitzendkrachten biedt uitzendkrachten onder andere een opbouw van zijn rechtspositie, een gelijke beloning conform het ABU-loongebouw of een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

Hoe kom ik aan een exemplaar van de CAO voor Uitzendkrachten?

Door met de muis te klikken op CAO kun je een exemplaar van de CAO voor Uitzendkrachten downloaden.